ISCM AND ITS ROMANIAN SECTION

In 1925, the Romanian Composers’ Society founded the Romanian Section of the International Society for Contemporary Music.

Since its beginnings (1923), the festival organized by the International Society for Contemporary Music (ISCM) has sustained the plurality of the modern composition styles and, thus, maintained its viability and vitality. It has promoted young composers and it has presented works which nowadays are considered classical. Austria is the country where, in 1922, the greatest musical organization meant to promote new music, ISCM, was founded at the initiative of the composer and musicologist Rudolph Réti and of the composer Egon Wellesz. 

For decades, ISCM, led from London, has functioned as a supra-national society of composers, trying to promote new music of all tendencies and aesthetic trends. This mission was accomplished through the World Music Days Festival (bearing this title since 1974), a festival that takes place each year in another important city. Of course, in the frame of the numerous concerts presented by ISCM, there have been discussions on the great topics concerning the style of the modern creations, starting with the terminology that nuances the difference between “new music” and “contemporary music” (reflected in the German, French or English terms as Internationale Gesellschaft für Neue Musik or International Society for Contemporary Music). The concept of “new music” was, for a while, synonymous with the dodecaphonic orientation of the Second Viennese School, but the festival programme has equally included the inter-war neoclassicism.

In the musical life, ISCM has gradually become an important supra-political factor, which has greatly influenced the music between the two World Wars; it is known that the age between 1922 and 1945 (presided by the British Edward Dent) was a glorious one, corresponding with modern music history. Then, in its later stages (after 1971, when certain changes occurred in the Society), the role of such an organisation was clearly seen in the dialogue between the national sections represented in festivals, in the number of first performances of later famous works, or even in establishing important composers.

The role of the organization has often been discussed, its history encountering many difficult obstacles (ideological, financial or social): if contemporary music will at some point manage to find its place in the traditional musical life, the ISCM’s function will be lost, paradoxically by being accomplished. In Romania at least, this hasn’t happened yet. The World Music Days Festival organized here in 1999 was a celebration for contemporary music creation, while being an accomplishment of one of the most important aims of the Society, which is the permanent activity of the national sections. 

The brief history of the Romanian Section shows that it functioned between 1925 and 1935, being then inactive between 1948 and 1950. Attempts for reviving it would only become possible after 1989, through the efforts of composer Nicolae Brânduş, President of the Romanian National Section between 1990-1991 and 1993-2002, as well as member of the Executive Committee of the ISCM between 1991-1993. His work as a President was continued by composers Liviu Dănceanu (1991-1993), Maia Ciobanu (2002-2003), Sorin Lerescu (2003-2013) and Ulpiu Vlad (2013-2019).

The efficiency of ISCM can be seen in the increased interest in new music all over the world, in the influence of a style-creating compositional process, in the development of certain genres (such as chamber music). The activity of each national section, materialized in commissions, concerts and other means of promoting national and foreign composers, is as significant and important as the annual ISCM festival. The internationalism intended by the organization determins an information exchange that benefits the great nations as much as the smaller or marginalized ones, as the ISCM promotes the main and latest trends in new music.  There is also an impressive list of composers that owe their first international success to the ISCM (Britten, Copland, Dallapiccola, Eisler, de Falla, Hába, Honegger, Janacek, Kodály, Malipiero, Frank Martin, Martinu, Marcel Mihalovici, Petrassi, Poulenc, Prokofiev, Roussel, Szymanowski, Vaughan-Williams, Wellesz etc.), as well as big names that were not launched, but backed through ISCM (Schönberg, Berg, Webern, Stravinski, Ravel, Hindemith, Bartók, Milhaud, Krenek, Stockhausen, Ligeti, Boulez, Nono, Cage, Schnittke, Kagel and others).

Thus, an important part of the XXth century music, “modern”, “contemporary” or “new”, interferes with the ISCM, an organization that was involved in the musical life from the beginnings of Schönberg ‘s School up to the nowadays “classics”. The institution maintains even today the idea of promoting the music of our days, verifying the compositional act through audition and through the opinions of the World Music Days’ participants.

Valentina SANDU-DEDIU, musicologist

SIMC ŞI SECŢIUNEA SA ROMÂNĂ

În 1925, Societatea Compozitorilor Români a înființat secția română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).

De la începuturile sale (1923), festivalul organizat de Societatea Internaţională de Muzică Contemporană (SIMC)/International Society for Contemporary Music (ISCM)) a susţinut pluralitatea stilurilor componistice moderne – şi astfel şi-a menţinut viabilitatea, vitalitatea –, a propulsat în atenţia publică nume de compozitori, a programat creaţii devenite astăzi clasice. Austria rămâne ţara de care se leagă, în 1922, iniţiativa înfiinţării celei mai mari organizaţii muzicale destinată promovării muzicii noi – SIMC –, iniţiativă aparţinând muzicologului şi compozitorului Rudolph Réti şi, alături de el, compozitorului Egon Wellesz. 

Timp de decenii, societatea cu centrul la Londra îşi propune să funcţioneze ca o uniune supranaţională a compozitorilor, pentru promovarea muzicii contemporane din toate tendinţele şi orientările estetice, fapt îndeplinit tocmai în festivalul (intitulat din 1974 World Music Days) ce-şi schimbă anual sediul în oraşe importante ale lumii. Desigur, în numeroasele concerte plasate astfel sub egida SIMC s-au dezbătut marile problematici de stil ale creaţiei moderne, începând chiar de la terminologia ce nuanţează diferenţa între „muzica nouă” şi „muzica contemporană” (reflectată inclusiv în specificul denumirii germane, respectiv franceze sau engleze, bunăoară Internationale Gesellschaft für Neue Musik faţă de International Society for Contemporary Music). „Muzica nouă” a fost o vreme sinonimă cu orientarea dodecafonică a celei de-a doua şcoli vieneze, dar se pare că cel puţin la fel de bine a fost reprezentat neoclasicismul interbelic în programele festivalului. 

Oricum, în interiorul vieţii muzicale, SIMC devine treptat un factor de putere supraordonat politic, care a influenţat (nu în mică măsură) producţia muzicală interbelică, ştiut fiind că epoca 1922-1945 (aflată sub preşedinţia englezului Edward Dent) a fost una de glorie, corespunzând practic istoriei muzicii moderne. Şi mai departe, în etapele sale ulterioare (delimitate de anul 1971, când se produc anume redimensionări ale Societăţii), rolul unei astfel de organizaţii s-a văzut în dialogul dintre secţiunile naţionale reprezentate în festivaluri, în unele prime audiţii de lucrări rămase celebre sau chiar în lansarea unor importante nume componistice.

S-a discutat adesea rolul organizaţiei, a cărei istorie nu a fost lipsită de praguri dificile (ideologice, financiare, sociale): dacă muzica contemporană ajunge să-şi găsească locul în viaţa muzicală tradiţională, înseamnă că SIMC îşi pierde funcţia, paradoxal îndeplinind-o. Cel puţin în România, aşa ceva nu s-a întâmplat, încă. Festivalul World Music Days din 1999, organizat aici, a însemnat o sărbătoare pentru creaţia actuală, subliniind totodată concretizarea uneia din intenţiile importante ale Societăţii, aceea ca secţiunile naţionale să fie active. Scurtul istoric al Secţiunii române o arată funcţionând între 1925-1935, apoi inactivă între 1948-1950. 

Tentativele de a o „reînvia” vor deveni posibile abia după 1989, prin demersurile compozitorului Nicolae Brânduş, Preşedinte al Secţiunii Naţionale Române a SIMC între 1990-1991 şi 1993-2002, membru al Comitetului Executiv al Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (ISCM) (1991-1993). Au urmat la conducerea SNR-SIMC compozitorii: Liviu Dănceanu, Preşedinte între 1991-1993, Maia Ciobanu, Preşedintă între 2002-2003 şi în prezent Sorin Lerescu, Preşedinte al acestei secţiuni din 2003.

Eficienţa activităţii Societăţii se măsoară în trezirea interesului pentru muzica nouă în cele mai diverse regiuni ale globului, în influenţarea unui travaliu componistic creator de stil, în impulsul dat lucrărilor dintr-un anume gen (cameral, de pildă). La fel de semnificativă ca festivalul anual rămâne activitatea „cotidiană” a fiecărei secţiuni, concretizată în comenzi, concerte şi alte forme de a promova compozitorii naţionali şi pe cei străini. Internaţionalismul intenţionat în organizaţie determină schimbul de informaţii de care profită şi naţiunile mari, şi cele mici sau marginalizate, dat fiind că SIMC face cunoscute, propagă liniile evolutive principale în muzica nouă. Există, de asemenea, o listă impresionantă de compozitori ce datorează primul lor succes mondial SIMC-ului (Britten, Copland, Dallapiccola, Eisler, de Falla, Hába, Honegger, Janacek, Kodály, Malipiero, Frank Martin, Martinu, Marcel Mihalovici, Petrassi, Poulenc, Prokofiev, Roussel, Szymanowski, Vaughan-Williams, Wellesz etc.), plus alte mari nume ce nu au fost atât lansate, cât susţinute în a-şi lărgi popularitatea (Schönberg, Berg, Webern, Stravinski, Ravel, Hindemith, Bartók, Milhaud, Krenek, Stockhausen, Ligeti, Boulez, Nono, Cage, Schnittke, Kagel ş.a.). 

În acest fel, o „felie” importantă din istoria muzicii secolului 20 – „modernă”, „contemporană” sau „nouă” – se corelează cu SIMC, implicată în cursul vieţii muzicale, de la afirmarea şcolii schönbergiene şi până la aceea a „clasicilor” în viaţă. Instituţia păstrează şi în anii ’90 ideea consacrării muzicii actuale, făcând cu putinţă verificarea actului componistic prin audiţie şi prin aprecierile participanţilor la World Music Days.

Valentina SANDU-DEDIU, muzicolog